หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท ลา เพอร์ล่า (2020) จำกัด

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิด ทำได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งจะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

บริษัท ลา เพอร์ล่า (2020) จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการคลินิกเวชกรรมแบบไม่รับผู้ป่วยค้างคืน การจำหน่ายอาหารเสริมวิตามินยา รวมทั้งเครื่องสำอาง การทำหัตถการเกี่ยวกับการศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม แก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มีความประสงค์ขอความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เข้ารับการทำหัตถการ คนไข้ ผู้เข้ารับคำปรึกษา ผู้ป่วย ผู้ขอเข้ารับบริการ ของทางบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อส่งข้อมูลแก่บุคคลภายนอกในการทำการตลาด แนะนำส่งเสริมสินค้าบริการ ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผิวหน้า ผิวกาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ การนำเสนอแบบแผนการรักษาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล รวมทั้งการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้ารูปร่างให้สวยงามตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการทำหัตถการ คนไข้ ผู้เข้ารับคำปรึกษา ผู้ป่วย ผู้ขอเข้ารับบริการแต่ละบุคคล 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกิจการของบริษัท ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการทำหัตถการ คนไข้ ผู้เข้ารับคำปรึกษา ผู้ป่วย ผู้ขอเข้ารับบริการ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เปิดเผยข้อมูลเอง
 3. เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ใช้ และ/หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ ในการเข้ารับบริการ หรือการที่ผู้เข้ารับการทำหัตถการ คนไข้ ผู้เข้ารับคำปรึกษา ผู้ป่วย ผู้ขอเข้ารับบริการ หรือที่ผู้เปิดเผยข้อมูลได้เข้ารับบริการกับทางบริษัท
 4. เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการเข้ารับบริการและการติดตามประเมินผล ของผู้เข้ารับการทำหัตถการ คนไข้ ผู้เข้ารับคำปรึกษา ผู้ป่วย ผู้ขอเข้ารับบริการกับทางบริษัท
 5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ผู้เข้ารับการทำหัตถการ คนไข้ ผู้เข้ารับคำปรึกษา ผู้ป่วย ผู้ขอเข้ารับบริการ หรือที่ผู้เปิดเผยข้อมูลได้เข้ารับบริการกับทางบริษัท ผู้เปิดเผยข้อมูล เพื่อการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชพันธ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ หรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 1. เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการหรือการเข้ารับบริการตามสัญญาของผู้เข้ารับการทำหัตถการ คนไข้ ผู้เข้ารับคำปรึกษา ผู้ป่วย ผู้ขอเข้ารับบริการ หรือที่ผู้เปิดเผยข้อมูลได้เข้ารับบริการกับทางบริษัท ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ ดำเนินการตามคำขอของเจ้าของ หรือผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
 2. เพื่อดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ รวมทั้งข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

สุขภาพ หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคมเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เช่น ประวัติการรักษาโรคประจำตัว อาการเจ็บป่วยโรคประจำตัวที่เป็น และยังคงเป็นอยู่โดยอยู่ในระหว่างการรักษาและอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งอาจมีความจำเป็นต้องเก็บใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของแต่ละบุคคล เช่น เวชระเบียนผู้ป่วย หรือประวัติด้านการรักษา ข้อมูลการแพ้ยา ผลตรวจเลือด ภาพอัลตร้าซาวด์ รวมถึงความพิการ

 • ข้อมูลทางพันธุกรรม (Genetic Information) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมที่สืบทอดกันมา เช่น ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูล DNA ข้อมูลยีนส์ (Gene) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันและรักษาโรคของผู้ให้บริการทางการแพทย์ การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย หรือการทำเด็กหลอดแก้ว รวมถึงข้อมูลชาติพันธุ์ เป็นต้น
 • ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) คือ  คือข้อมูลที่ผ่านการใช้เทคโนโลยีนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมมาใช้ระบุตัวตน เช่น โครงสร้างกระดูก พิมพ์ฟัน ลายนิ้วมือ ม่านตา เสียงพูด

ความยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท (PDPA consent)

 1. บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลในบัตรประจาตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ที่บริษัทจะนำมาใช้ในขั้นตอนการเข้ารับคำปรึกษา เข้ารับการทำหัตถการ ในฐานะคนไข้  ผู้ป่วย ผู้ขอเข้ารับบริการ หรือที่ผู้เปิดเผยข้อมูลได้เข้ารับบริการกับทางบริษัท รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำส่ง และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้แก่หน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้ในการให้บริการ /ปรับปรุงการให้บริการ ประมวลผลข้อมูล หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  บริษัทอาจจะขอรายละเอียดข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องทางการเมือง และประวัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน เพื่อดำเนินการเท่าที่จำเป็นในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการป้องกัน แนะนำในการเข้ารับบริการ รวมทั้งผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของตนเองอย่างละเอียด
 2. บริษัทจะจัดเก็บ และอาจนำข้อมูลส่วนของคนของผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในการบริการ ดูแลสุขภาพ อาทิการจัดเก็บข้อมูลการตรวจรักษา / ข้อมูลการติดต่อ / ข้อมูลการขึ้นทะเบียนคลินิก / ข้อมูลการตั้งครรภ์/ ข้อมูลทันตกรรม / ข้อมูลการได้รับวัคซีน / ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ / ข้อมูลแพ้ยา ทั้งนี้ รวมถึงความเสี่ยงผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนไว้ โดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 
 3. บริษัทจะจัดเก็บ และอาจนำอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการท่านตามมาตรฐานของบริษัท และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อท่านในฐานะเข้ารับการทำหัตถการ คนไข้ ผู้เข้ารับคำปรึกษา ผู้ป่วย ผู้ขอเข้ารับบริการ หรือที่ผู้เปิดเผยข้อมูลได้เข้ารับบริการกับทางบริษัท ของบริษัท ในกรณีที่ท่านได้โทรติดต่อบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือกรณีที่บริษัทติดต่อไป

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ์ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงเว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถกระทำได้
 4. ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์คัดค้าน ยกเลิกเพิกถอน ลบทิ้ง ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราวหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ การจัดเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเมื่อไหร่ก็ได้
 5. ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (บริษัท) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้
 7. สิทธิของผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่อยู่ ดังนี้  บริษัท ลา เพอร์ล่า (2020) จำกัด เลขที่ 1028 อาคาร           ไพศาสตร์ ห้องเลขที่ 1A ชั้นที่ 1 ถนนเลียบคลองรังสิต ตําบลประชาธิปไตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิธีการเพิกถอนความยินยอม และผลการเพิกถอนความยินยอม

ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามความยินยอมในหนังสือฉบับนี้ที่ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งให้แก่บริษัททราบเป็นหนังสือ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะได้แจ้งให้ผู้เปิดเผยข้อมูลทราบ และบริษัทอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการเพิกถอนความยินยอมทั้งหมด     การเพิกถอนความยินยอมของผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆที่บริษัทได้ดำเนินการไปก่อนนั้นแล้ว รวมทั้งในกรณีที่ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะขอยกเลิกเพิกถอนทำลายหากเกิดมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้เปิดเผยข้อมูลผู้เปิดเผยข้อมูลย่อมยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้โดยไม่ติดใจเรียกร้องกล่าวโทษ หรือเรียกร้องความเสียหายใดๆจากบริษัท

วิธีการลงนาม การให้ความยินยอมของผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอม และรับทราบว่า กรณีที่ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในแบบฟอร์มให้ความยินยอมที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจัดทำขึ้น การคลิกใน checkbox , การกดปุ่มบนโทรศัพท์มือถือ ๒ ครั้งติดกัน , การสไลด์หน้าจอ (swipe) เพื่อระบุว่า “ยินยอม” โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง หรือเพื่อแสดงถึงเจตนาการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้มีการแจ้งอย่างชัดเจนแล้วว่าการกระทำดังกล่าวแสดงถึงการตกลงหรือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการกรอกแบบฟอร์มในระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งอีเมลการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สแกนจากต้นฉบับ หรือการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจพิจารณาใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และใช้วิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หรือวิธีการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการนั้น หรือประกอบกับพยานหลักฐานอื่นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการให้ความ ยินยอมโดยใช้รหัสผ่าน (password) , ลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature) , ลายมือชื่อเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ข้อมูลชีวมาตร (biometrics) หรือวิธีอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้ถือว่าผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว  และการแสดงเจตนาในการให้ความยินยอมไม่ว่าด้วยวิธีใดข้างต้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ 

To top