Call Now

064 695 9555

Facebook

La Ferly Clinic

YouTube

@LaFerlyClinic

Instagram

Laferlyclinic

OFFICIAL LINE:

@Laferlyclinic

TIKTOK

@laferlyclinic

Contact Us

กรุณากรอกข้อมูลที่เราขอให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้

Please choose a username.
Please enter a phone.
Please enter a email.
Please select service

La Ferly Clinic (รังสิต ปทุมธานี)

อาคารไพศาสตร์ ชั้น 1  1028 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี กรุงเทพมหานคร 12130

 

La Ferly Clinic (สาขาสุทธิสาร)

ลา เฟอร์ลี่ คลินิก 1450 วี.อาร์.ซี เซ็นเตอร์ 1452 ซอยอินทามระ 26/1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

La Ferly Clinic (บางนา)

22/10 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

To top